ABA

    Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra

 

Konsultējam visos ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos, kā arī piedāvājam

 iegādāties apdrošināšanas polises ar Jums visizdevīgākajiem nosacījumiem :

 

-         Transportlīdzekļu apdrošināšana

( OCTA, KASKO, KASKO bedres, Zaļās Kartes)

 

-         Veselības apdrošināšana

(uzņēmumiem, privātpersonām )

 

-         Ceļojumu apdrošināšana

(Eiropa, Krievija, visa pasaule)

 

-         Īpašuma apdrošināšana

(ēkas, jaunbūves, dzīvokļi, mantas, preces)

 

-         Nelaimes gadījumu apdrošināšana

(bērniem, darbiniekiem, sportistiem)

 

-         Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(dzīvokļa, ēkas, profesionālā, vispārīgā )

 

-         Kravu apdrošināšana

 

Mūsu kontakti:

SIA „Apdrošināšanas brokeru aģentūra”

E. Melngaiļa iela 1a, Rīga

Mob. +371 20233535

Tel.    +371 67020938

Fax.   +371 67020937

info@abagentura.lv

 

Mūsu sadarbības partneri:

 

        

 

          Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uzņēmuma gada pārskats - 2018

  Uzņēmuma gada pārskats - 2019

  Uzņēmuma gada pārskats - 2020

  Uzņēmuma gada pārskats - 2021

 

 

 

 

Sūdzību izskatīšanas kārtībā SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra”

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta prasībām , kas stājās spēkā 23.05.2019, un normatīvajiem noteikumiem Nr. 102, kas stājās spēka 23.05.2019, SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” valde ir apstiprinājusi sekojošu sūdzību izskatīšanas kārtību :

1 Saņemtās sūdzības, neatkarīgi no to iesniegšanas veida, tiek izskatītas, pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas, un pamatotu rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā 20 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt saprātīgā termiņā , rakstveidā informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu, norādot termiņa beigu datumu un pamatojumu termiņa pagarināšanai. Atbilde tiks sniegta latviešu valodā vai kādā citā valodā, savstarpēji vienojoties ar sūdzības iesniedzēju.

2. Ja tiek saņemta sūdzība par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesību to izskatīt, septiņu dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas tā tiek pārsūtīta attiecīgajam tirgus dalībniekam un par to tiek informēts sūdzības iesniedzējs.

3. Par sūdzību izskatīšanu SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” vadības līmenī atbild, sūdzību izskatīšanas procesu vada, nodrošina sūdzībā norādīto faktu pārbaudi, veic procesa efektivitātes kontroli, pārbauda iespējamo interešu konfliktu un ziņošanas atbilstību procedūrai un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz valdes loceklis. Katra sūdzība tiek izanalizēta, tiek pārbaudīti iesniegtie fakti, un nepieciešamības gadījumā tiek veikti pasākumi sūdzības cēloņu novēršanai. Darbinieks, par kura darbību ir iesniegta sūdzība, nepiedalās sūdzības izskatīšanā un atbildes sagatavošanā, bet pēc sūdzības izskatītāja pieprasījuma sniedz paskaidrojumus par sūdzībā norādītajiem faktiem un pretenzijām. Ja sūdzība ir iesniegta par valdes locekļa darbību, šīs sūdzības izskatīšanai tiek pilnvarots cits darbinieks, novēršot interešu konflikta iespējamību sūdzības izskatīšanā.

4. Visas saņemtās sūdzības un sniegtās atbildes tiek reģistrētas vienotā sūdzību reģistrā. Sūdzības iesniedzēja sniegtā informācija un personīgā informācija tiek aizsargātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saņemtās sūdzības tiek reģistrētas ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc to saņemšanas un sniegtās atbildes tiek reģistrētas to sagatavošanas dienā . Tiek iereģistrēta sekojoša informācija : informācija par sūdzības iesniedzēju ( fiziskai personai – vārds, uzvārds ; juridiskai personai – nosaukums , reģistrācijas numurs ) un tā kontaktinformācija , sūdzības saņemšanas datums, sūdzības iemesls , apdrošināšanas veids , atbildes nosūtīšanas datums , sūdzības izskatīšanas rezultāts . Visa 4. punktā augstāk minētā informācija tiek glabāta atbilstoši SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” dokumentu reģistrācijas kārtībai un pēc pieprasījuma tā var tikt iesniegta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

5. Sūdzību izskatīšana ir bez maksas, to var iesniegt rakstveidā vai elektroniski, norādot sūdzības iemeslu, zināmos faktus, laiku un iesaistītās personas. Sūdzība tiks izskatīta arī, ja iesniegtā informācija ir nepilnīga. Sūdzības var iesniegt nosūtot pa pastu , elektroniski nosūtot pa e-pastu vai klātienē birojā un tās jāadresē SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” valdes loceklim : SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” , E. Melngaiļa iela 1a , Rīga , LV-1010 , tel.: 20233535 , e-pasts : info@abagentura.lv.

6. Klientam, kurš saņēmis noraidošu (Klientu neapmierinošu atbildi), vai nav saņēmis atbildi noteiktajā laikā, ir tiesības vērsties:

Latvijas Banka
Kr.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050
Tālrunis:67022300
e-pasts: info@bank.lv

 

Kā arī visām strīdā iesaistītajām pusēm ir tiesības iesniegt prasību tiesā vai citā attiecīgā institūcijā, lai izšķirtu strīdu likumā paredzētajā kārtībā.

 

7. Valdes loceklis ir atbildīgs un veic kontroli, lai sūdzību izskatīšanas process atbilstu augstāk norādītajai metodikai un, vajadzības gadījumā, veic nepieciešamos pasākumus , kā arī nodrošina , ka ar sūdzības izskatīšanas procedūru ir iepazīstinātas sūdzību izskatīšanā iesaistītās personas un tā ir pieejama visiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītajiem darbiniekiem.

 

8. Visās pakalpojuma sniegšanas vietās to darba laikā un mājas lapā internetā ir piejama sūdzību izskatīšanas kārtība , kas ietver sūdzībā norādāmo informāciju un apliecinājumu, ka sūdzību izskatīšana ir bez maksas , sūdzības iesniegšanas veidus un kontaktinformāciju, sūdzību izskatīšanas procesa aprakstu un izskatīšanas termiņus, informāciju par uzraugošo iestādi un citām sūdzību izskatīšanas iespējām.

 

9. Pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma tiek sniegta rakstveida vai elektroniska informācija par sūdzības izskatīšanas procesu , kā arī savas kompetences ietvaros tiek pārbaudīta ar sūdzību saistītā informācija un pierādījumi.

 

10. Valdes loceklis vismaz vienu reizi gadā sagatavo ziņojumu par sūdzību izskatīšanas procesa atbilstību sūdzību izskatīšanas procedūrai un sūdzību izskatīšanas procesa efektivitāti , kā arī ziņojumā ietver informāciju par sūdzību analīzi un sniedz vērtējumu par sūdzību cēloņiem , šo ziņojumu iesniedzot SIA “Apdrošināšanas Brokeru Aģentūra” izpildinstitūcijai. Pēc ziņojuma izskatīšanas vismaz reizi gadā tiek veikti pasākumi konstatēto sūdzību cēloņu novēršanai.